CLC News Updates from the Children’s Legal Centre Wales
What's in the News? Blogs on current issues faced by children in Wales and the wider world
Reading my Rights Blogs by Swansea University Students, using Children’s fiction to explore children’s rights in Wales
Careers/JFF Blogs about Children’s Rights Careers including that of our Justice First Fellow
Observatory Contributions from the Observatory on Human Rights of Children which provides a forum for research, debate, education and knowledge exchange on human rights of children and young people
Nid yw plant sy’n derbyn gofal yn cael mynediad at Ymwelwyr Annibynnol

Nid yw plant sy’n derbyn gofal yn cael mynediad at Ymwelwyr Annibynnol

Dr Rhian Croke, Arweinydd Ymgyfreithia Strategol Hawliau Plant ac Eiriolaeth Polisi, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru   Y Mater dan Sylw Mae’n ofyniad statudol bod ‘ymwelwyr annibynnol’ yn cael eu dyrannu i blant ‘sy’n derbyn gofal’ lle’r ymddengys i’r awdurdod...

Noeth-chwilio plant: Mynd yn groes i hawliau plant

Noeth-chwilio plant: Mynd yn groes i hawliau plant

Cymru a Lloegr: Noeth-chwilio plant Gofynnodd ymchwiliad diweddar gan BBC File on 4 i bob un o’r 44 heddlu yng Nghymru a Lloegr am wybodaeth am noeth-chwilio plant.[i] Ymatebodd 31 o heddluoedd i gais y BBC, gan ddatgelu eu bod wedi noeth-chwilio 13,000 o blant yn...

Sut mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid ers dyddiau Hetty Feather

Sut mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid ers dyddiau Hetty Feather

Mae’n siŵr bod mwy o bobl na fi yn caru unrhyw beth y mae Jacqueline Wilson yn ei sgwennu, ac mae gan Hetty Feather wastad le yn fy nghalon. Fel un o lyfrau enwocaf Jacqueline Wilson, mae Hetty Feather yn dilyn bywyd merch sydd wedi’u gadael gan ei mam mewn ysbyty...

Hawliau Plant yn yr Unol Daleithiau

Hawliau Plant yn yr Unol Daleithiau

Mae gan Arsyllfa a Chanolfan Gyfreithiol y Plant Cymru gysylltiadau ag ymchwilwyr ac ymgyrchwyr hawliau plant mewn nifer o wledydd ar draws y byd, gan gynnwys UDA. Yr haf hwn, cafodd ein gwaith ei gynrychioli mewn cynhadledd ryngwladol fawr a gynhaliwyd ar-lein ac ar...

Tlodi a hawliau plant

Tlodi a hawliau plant

Mae byw mewn tlodi yn tanseilio hawliau plant sydd wedi’u gwarantu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Er enghraifft, mae’n cael effaith negyddol ar hawl plant i fyw a goroesi, ac i ddatblygu i’w potensial gorau (Erthygl 6 CCUHP), i safon...

Fy mhrofiad o Justice First Fellowship

Fy mhrofiad o Justice First Fellowship

Cefais fy nenu at waith cyfiawnder cymdeithasol fel dewis gyrfa oherwydd fy nghefndir fel plentyn mabwysiedig, yn ogystal â phrofiad gwaith yr oeddwn wedi ymgymryd ag ef yn swyddfa Comisiynydd Plant Cymru pan oeddwn yn 16 oed. Rwy’n frwd dros helpu eraill ac rwy’n...

Pam fod gan Gymru ddeddfwriaethau cryfach ar hawliau plant na Lloegr?

Pam fod gan Gymru ddeddfwriaethau cryfach ar hawliau plant na Lloegr?

Mae’r llyfr newydd hwn The Impact of Devolution in Wales: Social Democracy with a Welsh Stripe? golygwyd gan Jane Williams ac Aled Eirug, sy’n cynnwys pennod ar hawliau plant, yn taflu rhywfaint o oleuni ar y  cwestiwn hwnnw. Mae’r gyfrol yn ystyried dau ddegawd o...

Iechyd meddwl a phrofiad pobl ifanc o dlodi bwyd yng Nghymru

Iechyd meddwl a phrofiad pobl ifanc o dlodi bwyd yng Nghymru

Ar wythnos Iechyd Meddwl y Byd, ystyriwn y berthynas rhwng profiad plant a phobl ifanc o dlodi bwyd yng Nghymru, ac iechyd meddwl. Mae’r hawliau i gyd yn gysylltiedig ac yn perthyn i’w gilydd. Pa effaith allai peidio â chael hawl i ddigon o fwyd ei gael ar eich hawl i...

Cofio, Urddas a Chyfiawnder

Cofio, Urddas a Chyfiawnder

Nododd Senedd Gyffredinol y Cenhedloedd Unedig fod 27 Ionawr - dyddiad rhyddhad Auschwitz-Birkenau <http://www.auschwitz.org/en/> - yn ’Ddiwrnod Cofior Holocost Rhyngwladol <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/auschwitz>...

Diwrnod Rhyngwladol Addysg

Diwrnod Rhyngwladol Addysg

Mae Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi datgan y bydd 24 Ionawr yn 'Ddiwrnod Rhyngwladol Addysg'. Nod y diwrnod hwn yw dathlu'r rôl y mae addysg yn ei chwarae mewn heddwch a datblygiad. Mae Erthyglau 28 a 29 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r...

Girls Under Pressure – Jacqueline Wilson

Girls Under Pressure – Jacqueline Wilson

Rhybudd cynnwys: anhwylderau bwyta Mae llyfrau’r awdur Jacqueline Wilson yn adnabyddus am fynd i’r afael â phynciau anodd, ac nid yw Girls Under Pressure yn wahanol. Mae wedi’i ysgrifennu o safbwynt Ellie, merch yn ei harddegau sy’n brwydro cryn dipyn gyda’r ffordd...

Hawliau Plant a’r Cytuniad Pandemig Rhyngwladol

Hawliau Plant a’r Cytuniad Pandemig Rhyngwladol

Ar 29 Tachwedd, bydd Cynulliad Iechyd y Byd yn cwrdd i drafod Cytuniad Rhyngwladol ar y Pandemig. Gan ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o bandemig Covid-19, bydd y cytuniad (a fydd yn rhwymo’n gyfreithiol o dan gyfraith ryngwladol) yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i...

Matilda a’r hawl i fynd i’r ysgol

Matilda a’r hawl i fynd i’r ysgol

Mae miliynau o bobl ym mhedwar ban byd wrth eu bodd â’r nofel Matilda gan Roald Dahl, ac mae wedi cael ei gydnabod fel un o’r 30 nofel plant gorau erioed gan y School Library Journal! Wyt ti wedi ei ddarllen? Os nad wyt ti wedi gwneud hynny, efallai dy fod wedi...

Orange: Eich hawl i iechyd meddwl da

Orange: Eich hawl i iechyd meddwl da

Rhybudd sbarduno: hunanladdiad, iselder Oes gennych chi ddiddordeb mewn stori ddiddorol, gyda darlun realistig o faterion iechyd meddwl? Yna, fe ddylech chi ddarllen Orange Manga Japaneaidd yw Orange, wedi’i ysgrifennu a’i ddarlunio gan Ichigo Takano. Mae’r manga, a...

Beth mae The Huge Bag of Worries yn ei ddweud wrthym am Iechyd Meddwl

Beth mae The Huge Bag of Worries yn ei ddweud wrthym am Iechyd Meddwl

Mae The Huge Bag of Worries gan Virginia Ironside yn adrodd hanes Jenny, merch hapus gyda mam a thad hyfryd, brawd mawr hoffus, ci o’r enw Loftus, ffrindiau gorau ac athro gwych yn yr ysgol. Ond yn ddiweddar, mae Jenny wedi dechrau poeni. Mae hi’n poeni am ei phwysau,...

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2021

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2021

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2021 rhwng y 18fed a'r 22ain o Hydref eleni. Mae'r wythnos yn gobeithio hyrwyddo gwell dealltwriaeth o fabwysiadu drwy safbwyntiau’r mabwysiadwyr a rhieni mabwysiadol. Gwneir hyn drwy glywed beth mae'n ei olygu iddyn nhw a sut...

Mwy na phryd: dull holistaidd o ran tlodi a hawliau plant

Mwy na phryd: dull holistaidd o ran tlodi a hawliau plant

Mae lefelau tlodi plant yn cynyddu. Mae tlodi’n llawer mwy na diffyg bwyd, ond un arwydd amlwg ei fod yn gwaethygu yw’r cynnydd yn nifer y plant sydd angen cymorth gan y Llywodraeth ac elusennau er mwyn cael digon o fwyd i’w fwyta. Y llynedd, dyrannodd y rhwydwaith...

Prydau ysgol am ddim a’r stigma sy’n gysylltiedig â hyn

Prydau ysgol am ddim a’r stigma sy’n gysylltiedig â hyn

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion cymwys yng Nghymru sy'n mynychu'r ysgol yn llawn amser. Os wyt ti'n cael prydau ysgol am ddim, wyt ti’n teimlo embaras neu'n wahanol i rai o dy ffrindiau? Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun os wyt ti’n teimlo fel hyn. Yma,...

Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae prydau ysgol am ddim wedi dod yn destun trafod o bwys. O’r ymgyrch gan Marcus Rashford yn Lloegr i’r tair dadl fawr yn Senedd Cymru a’r holl erthyglau mewn cyfryngau print a chyfryngau ar-lein, mae’n ymddangos bod llawer o bobl yn trafod...

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Gan yr Athro, Jane Williams Mae gan Gymru gyfreithiau arbennig ar ddatblygu cynaliadwy a hawliau plant. Sut mae'r meysydd polisi pwysig hyn yn cyd-fynd â'i gilydd? Yn ôl pob golwg, dylent atgyfnerthu ei gilydd. Mae hawliau plant yn cynnwys y gallu i fyw mewn...

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Mae saith llyfr yng nghyfres Harry Potter, oes gennych chi ffefryn? Dwi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn wych, ond dwi wrth fy modd â hipogriffs, felly fy ffefryn i yw’r trydydd llyfr. Os oeddech chi’n hoffi’r llyfr olaf, Harry Potter and the Deathly Hallows, gallwch...

Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bawb oherwydd y pandemig Coronafeirws. Fodd bynnag, mae’r cyfnod hwn wedi bod yn arbennig o anodd i’r rheini sy’n ofalwyr ifanc. Amcangyfrifir bod tua 700,000 o ofalwyr ifanc yn y DU, gydag oddeutu 30,000 o ofalwyr o dan 25...

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Peidiwch â gadael i’r teitl cyffrous eich twyllo! Mae Diamond YN blentyn acrobatig gyda doniau acrobatig hynod iawn. Fodd bynnag, nid yw hanes ei bywyd mor braf â hynny. Cafodd ei geni’n bumed plentyn i rieni tlawd a oedd wedi gobeithio cael bachgen. Ei henw iawn yw...

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Helo bawb! Gobeithio eich bod yn iach ac yn gwneud y gorau o’r haf er gwaetha’r amgylchiadau anodd diweddar. Yn gyntaf mi hoffwn ddiolch i chi am gymryd amser i ddarllen y blog hwn rwyf wedi’i ysgrifennu. Mae’n ymwneud â sawl mater sy’n agos iawn at fy nghalon ac...

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

Rwyf wedi darllen llyfr o’r enw The Best Possible Answer gan Katherine Kottaras, sy’n nofel ar gyfer oedolion ifanc. Er mai ffuglen yw’r llyfr, mae’r prif gymeriad Viviana yn canfod ei hun mewn sefyllfa fodern, sy’n real ac yn frawychus iawn. Pan fyddwch rhwng 13 a 17...

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

The Hunger Games, gan Suzanne Collins, yw un o’r llyfrau mwyaf llwyddiannus erioed a masnachfraint ffilm fwyaf proffidiol y 21ain ganrif. Mae’n dilyn stori Katniss Everdeen, sy’n enwebu ei hun fel Tribute pan mae ei chwaer, Prim, yn cael ei dewis i gystadlu yn yr...

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

Mae 'The Curious Incident of the Dog In The Night-Time’ gan Mark Haddon yn llyfr sy’n dilyn taith Christopher, bachgen 15 mlwydd oed sydd ag awtistiaeth. Pan fydd yn dod o hyd i gi ei gymydog wedi marw, mae Christopher yn mynd ati i ddatrys y dirgelwch am bwy oedd yn...

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

‘Harry Potter and the Deathly Hallows’, a gafodd ei ysgrifennu gan JK Rowling, ydy'r seithfed llyfr a’r llyfr olaf yng nghyfres Harry Potter. Mae Harry Potter yn fachgen sy’n cael gwybod ar ei ben-blwydd yn 11 oed ei fod yn ddewin, ac y bydd yn mynd i ysgol Hogwarts....

Sinderela – Darllen Fy Hawliau

Sinderela – Darllen Fy Hawliau

Dwi’n siŵr bod pawb yn gyfarwydd â chwedlau tylwyth teg. “Un tro”, “pawb yn byw yn hapus am byth”, ydy hynny’n canu cloch? Ro’n i’n meddwl y byddai. Er mai gwir gariad a hapusrwydd i'n harwyr hoff ydy diwedd y storïau hyn fel arfer, allwn ni ddim anwybyddu’r ffaith...

The Catcher in the Rye – Darllen fy Hawliau

The Catcher in the Rye – Darllen fy Hawliau

Mae stori ‘The Catcher in the Rye’, a gafodd ei hysgrifennu gan J.D. Salinger, yn dilyn hanes Holden, bachgen 16 mlwydd oed, wrth iddo ddatblygu o fod yn fachgen ifanc i fod yn oedolyn. Roedd y nofel yma’n ategu teimladau o fy mhlentyndod fy hun, fel y rhan fwyaf o...

The Perks of Being a Wallflower – daw eto haul ar fryn

The Perks of Being a Wallflower – daw eto haul ar fryn

Cyfeillgarwch. Ysgolion newydd. Gorbryder. Pynciau trwm ond daw eto haul ar fryn. Pe bai’n rhaid i fi grynhoi ‘The Perks of Being a Wallflower’ mewn cwpwl o eiriau, dyna fel y bydde ni’n gwneud. Mae’n llyfr sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion anodd ond pwysig y mae’n...

Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Gan Amber Wassall Mae ‘Oliver Twist’ gan Charles Dickens yn stori am fachgen amddifad naw mlwydd oed sy'n rhedeg i ffwrdd o’r wyrcws ac fel prentis i ymgymerwr yn Llundain. Yn Llundain, mae’n cwrdd â Jack Dawkins sy’n cael ei adnabod hefyd fel yr ‘Artful Dodger’ ac yn...

Ydych chi wedi graddio mewn Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, a gyda diddordeb mewn hawliau plant? Ymhen ychydig, byddwn yn recriwtio cyfreithiwr o dan hyfforddiant bydd yn arbenigo mewn hawliau plant, ar gyfer rôl sy’n dechrau yn Ionawr 2021.  Mae’r swydd ddisgrifiad ar...

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol ar 12fed Mawrth.  P’un a yw’n cyfeirio at bump, neu hyd oed saith y diwrnod, mae maint y siwgr mewn bwydydd sy’n cael eu galw yn rhai iach, neu’r wybodaeth faethol a ddangosir ar y wybodaeth côd lliwiau ar fwyd yr ydym yn ei...