Reading My Rights Created by Swansea University students, these blogs explore children’s rights themes in child/young adult fiction.
Observatory Contributions from the Observatory on Human Rights of Children which provides a forum for research, debate, education and knowledge exchange on human rights of children and young people, and works for the realisation of human rights through policy, practice, advocacy and law reform.
CLC Projects Blogs created as part of our research projects at the Children’s Legal Centre Wales
CLC News Updates from the Children’s Legal Centre Wales.
Guest Blogs Children's Legal Centre Wales friends make contributions on areas of the law that affect children and young people in Wales
JFF Blogs created by our Justice First Fellow Trainee Solicitor, funded by the Legal Education Foundation.
Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae prydau ysgol am ddim wedi dod yn destun trafod o bwys. O’r ymgyrch gan Marcus Rashford yn Lloegr i’r tair dadl fawr yn Senedd Cymru a’r holl erthyglau mewn cyfryngau print a chyfryngau ar-lein, mae’n ymddangos bod llawer o bobl yn trafod...

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Hawliau Plant a Datblygu Cynaliadwy

Gan yr Athro, Jane Williams Mae gan Gymru gyfreithiau arbennig ar ddatblygu cynaliadwy a hawliau plant. Sut mae'r meysydd polisi pwysig hyn yn cyd-fynd â'i gilydd? Yn ôl pob golwg, dylent atgyfnerthu ei gilydd. Mae hawliau plant yn cynnwys y gallu i fyw mewn...

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Harry Potter a rheolau ysgol Hogwarts

Mae saith llyfr yng nghyfres Harry Potter, oes gennych chi ffefryn? Dwi’n meddwl eu bod nhw i gyd yn wych, ond dwi wrth fy modd â hipogriffs, felly fy ffefryn i yw’r trydydd llyfr. Os oeddech chi’n hoffi’r llyfr olaf, Harry Potter and the Deathly Hallows, gallwch...

Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Effaith COVID-19 ar ofalwyr ifanc a sut i gael help

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bawb oherwydd y pandemig Coronafeirws. Fodd bynnag, mae’r cyfnod hwn wedi bod yn arbennig o anodd i’r rheini sy’n ofalwyr ifanc. Amcangyfrifir bod tua 700,000 o ofalwyr ifanc yn y DU, gydag oddeutu 30,000 o ofalwyr o dan 25...

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Stori Jacqueline Wilson am Diamond yr Acrobat Ifanc Rhyfeddol

Peidiwch â gadael i’r teitl cyffrous eich twyllo! Mae Diamond YN blentyn acrobatig gyda doniau acrobatig hynod iawn. Fodd bynnag, nid yw hanes ei bywyd mor braf â hynny. Cafodd ei geni’n bumed plentyn i rieni tlawd a oedd wedi gobeithio cael bachgen. Ei henw iawn yw...

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Anghydfodau ynglŷn â Gwarchodaeth yn ‘The Suitcase Kid’

Helo bawb! Gobeithio eich bod yn iach ac yn gwneud y gorau o’r haf er gwaetha’r amgylchiadau anodd diweddar. Yn gyntaf mi hoffwn ddiolch i chi am gymryd amser i ddarllen y blog hwn rwyf wedi’i ysgrifennu. Mae’n ymwneud â sawl mater sy’n agos iawn at fy nghalon ac...

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

‘Secstio’ a Chyfryngau Cymdeithasol – Darllen fy hawliau

Rwyf wedi darllen llyfr o’r enw The Best Possible Answer gan Katherine Kottaras, sy’n nofel ar gyfer oedolion ifanc. Er mai ffuglen yw’r llyfr, mae’r prif gymeriad Viviana yn canfod ei hun mewn sefyllfa fodern, sy’n real ac yn frawychus iawn. Pan fyddwch rhwng 13 a 17...

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

Sut i gael help os ydych yn Ofalwr Ifanc fel Katniss Everdeen

The Hunger Games, gan Suzanne Collins, yw un o’r llyfrau mwyaf llwyddiannus erioed a masnachfraint ffilm fwyaf proffidiol y 21ain ganrif. Mae’n dilyn stori Katniss Everdeen, sy’n enwebu ei hun fel Tribute pan mae ei chwaer, Prim, yn cael ei dewis i gystadlu yn yr...

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time – Darllen fy Hawliau

Mae 'The Curious Incident of the Dog In The Night-Time’ gan Mark Haddon yn llyfr sy’n dilyn taith Christopher, bachgen 15 mlwydd oed sydd ag awtistiaeth. Pan fydd yn dod o hyd i gi ei gymydog wedi marw, mae Christopher yn mynd ati i ddatrys y dirgelwch am bwy oedd yn...

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

Harry Potter and the Deathly Hallows – Darllen fy Hawliau

‘Harry Potter and the Deathly Hallows’, a gafodd ei ysgrifennu gan JK Rowling, ydy'r seithfed llyfr a’r llyfr olaf yng nghyfres Harry Potter. Mae Harry Potter yn fachgen sy’n cael gwybod ar ei ben-blwydd yn 11 oed ei fod yn ddewin, ac y bydd yn mynd i ysgol Hogwarts....

Sinderela – Darllen Fy Hawliau

Sinderela – Darllen Fy Hawliau

Dwi’n siŵr bod pawb yn gyfarwydd â chwedlau tylwyth teg. “Un tro”, “pawb yn byw yn hapus am byth”, ydy hynny’n canu cloch? Ro’n i’n meddwl y byddai. Er mai gwir gariad a hapusrwydd i'n harwyr hoff ydy diwedd y storïau hyn fel arfer, allwn ni ddim anwybyddu’r ffaith...

The Catcher in the Rye – Darllen fy Hawliau

The Catcher in the Rye – Darllen fy Hawliau

Mae stori ‘The Catcher in the Rye’, a gafodd ei hysgrifennu gan J.D. Salinger, yn dilyn hanes Holden, bachgen 16 mlwydd oed, wrth iddo ddatblygu o fod yn fachgen ifanc i fod yn oedolyn. Roedd y nofel yma’n ategu teimladau o fy mhlentyndod fy hun, fel y rhan fwyaf o...

The Perks of Being a Wallflower – daw eto haul ar fryn

The Perks of Being a Wallflower – daw eto haul ar fryn

Cyfeillgarwch. Ysgolion newydd. Gorbryder. Pynciau trwm ond daw eto haul ar fryn. Pe bai’n rhaid i fi grynhoi ‘The Perks of Being a Wallflower’ mewn cwpwl o eiriau, dyna fel y bydde ni’n gwneud. Mae’n llyfr sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion anodd ond pwysig y mae’n...

Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Oliver Twist – Bachgen bach yn y ddinas fawr ddrwg

Gan Amber Wassall Mae ‘Oliver Twist’ gan Charles Dickens yn stori am fachgen amddifad naw mlwydd oed sy'n rhedeg i ffwrdd o’r wyrcws ac fel prentis i ymgymerwr yn Llundain. Yn Llundain, mae’n cwrdd â Jack Dawkins sy’n cael ei adnabod hefyd fel yr ‘Artful Dodger’ ac yn...

Ydych chi wedi graddio mewn Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, a gyda diddordeb mewn hawliau plant? Ymhen ychydig, byddwn yn recriwtio cyfreithiwr o dan hyfforddiant bydd yn arbenigo mewn hawliau plant, ar gyfer rôl sy’n dechrau yn Ionawr 2021.  Mae’r swydd ddisgrifiad ar...

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

A ydych chi’n cael y prydau ysgol yr ydych chi’n eu haeddu?!

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol ar 12fed Mawrth.  P’un a yw’n cyfeirio at bump, neu hyd oed saith y diwrnod, mae maint y siwgr mewn bwydydd sy’n cael eu galw yn rhai iach, neu’r wybodaeth faethol a ddangosir ar y wybodaeth côd lliwiau ar fwyd yr ydym yn ei...

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Mae'n gallu bod yn anodd canfod eich dewrder pan mae'n teimlo fel pe bai’r byd yn eich erbyn – ond mae gennych hawl i iechyd meddwl da, ac mae’r gyfraith yng Nghymru’n cefnogi hyn. Mae’r ystafell ddosbarth yn torri allan i chwerthin, dydi’r athro hyd yn oed ddim yn...

Pam mae’r gyfraith yn wahanol yng Nghymru?

Pam mae’r gyfraith yn wahanol yng Nghymru?

Yn 1997, cynhaliwyd refferendwm yng Nghymru, pan ofynnwyd a ddylid cael Cynulliad yng Nghymru ai peidio. Pleidleisiodd mwy o bobl y dylid cael Cynulliad yng Nghymru o’i gymharu â’r rheini bleidleisiodd na ddylid cael Cynulliad. Crëwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y...

Cyfrwch fi Mewn! Gofalwyr Ifanc

Cyfrwch fi Mewn! Gofalwyr Ifanc

Mae’r diwrnod ysgol drosodd ac mae eich ffrindiau i gyd yn trafod beth i’w wneud am weddill y diwrnod. Allwch chi ddim mynd gyda nhw. Fel Gofalwyr Ifanc eraill, rhaid i chi feddwl am bethau eraill. Tra bo’ch ffrindiau’n rhydd i fynd allan i chwarae, byddwch chi’n...

Y CCUHP heddiw ac yn y dyfodol

Y CCUHP heddiw ac yn y dyfodol

Mae’r CCUHP – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn  - yn 30 oed heddiw. 30 mlynedd o siarter hawliau dynol i blant, nid yma yng Nghymru yn unig, ond dros y byd. Hwn yw’r confensiwn rhyngwladol sydd wedi ei lofnodi gan y nifer fwyaf o wledydd erioed –...

Chwalu’r Rhwystrau rhag mynediad yn y gymuned

Chwalu’r Rhwystrau rhag mynediad yn y gymuned

Dydi mynediad yn y gymuned ddim yn syml bob tro ... Dychmygwch hyn: Rydych chi wedi penderfynu eich bod chi eisiau gweld rhai o’ch ffrindiau, rydych chi wedi gweithio allan beth i’w wneud, ble rydych chi am gwrdd â nhw, a sut rydych chi'n mynd i gyrraedd. Rydych chi'n...

Cerdded i’r Ysgol yng Nghymru

Cerdded i’r Ysgol yng Nghymru

Mis Hydref yw Mis Cerdded i’r Ysgol, digwyddiad byd-eang i ddathlu buddion cerdded i’r ysgol a chael gwybod beth yw’r rhwystrau sydd yn atal mwy o blant rhag cerdded i’r ysgol.  Yn y blog hwn, rydym yn edrych ar y gyfraith ynglŷn â ‘cherdded i’r ysgol’ a gweld a oes...

Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddion

23ain Medi yw ‘Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddion’ swyddogol y Cenhedloedd Unedig, gan godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ieithoedd arwyddion a gwireddu hawliau dynol tua 72 miliwn o bobl fyddar ledled y byd. Mae'r gallu i gyfathrebu yn rhan bwysig o berthyn, o...

Beth sy’n newydd ynghylch gwisg ysgol yng Nghymru?

Beth sy’n newydd ynghylch gwisg ysgol yng Nghymru?

Bu gwisg ysgol yn y newyddion yng Nghymru’n ddiweddar. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno canllaw newydd i ysgolion sy’n bwriadu cyflwyno gwisg ysgol, neu newid y wisg ysgol sydd ganddynt eisoes. Rhaid dilyn y canllawiau o 1 Medi 2019. Felly, beth yw’r newidiadau i...

Lies We Tell Ourselves – “You’re the one who really decides”

Lies We Tell Ourselves – “You’re the one who really decides”

Gan Alex Davies Y llyfr diweddaraf rydym yn rhoi sylw iddo yng nghyfres ‘Darllen fy Hawliau’ yng Nghanolfan Gyfreithiol y Plant yw ‘Lies we Tell Ourselves’ gan Robin Talley. Cyrhaeddodd y llyfr y rhestr fer ar gyfer Medal Carnegie ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel...

Darllen fy Hawliau: The Story of Tracy Beaker’

Darllen fy Hawliau: The Story of Tracy Beaker’

Gan Nikita Austin Mae ‘The Story of Tracy Beaker’ gan Jacqueline Wilson yn dilyn hanes Tracy Beaker sy'n ddeg oed ac yn byw mewn cartref gofal i blant y mae hi’n ei alw yn ‘dumping ground’. Mae Tracy yn mynd o un helbul i’r llall ac mae hi bob amser yn dadlau gyda...

Llygredd Aer a’r Hawl i Fywyd

Llygredd Aer a’r Hawl i Fywyd

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi’r ‘blog gwadd’ hwn gan Lucie Boase, swyddog paragyfreithiol yn gweithio gyda Jocelyn Cockburn, partner yn Hodge Jones & Allen, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Rosamund Kissi-Debrah, mam Ella Kissi-Debrah. Er i'r digwyddiadau trist...

Adnoddau newydd i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches…

Adnoddau newydd i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches…

... a'r gweithwyr cymdeithasol a'r gofalwyr maeth a fydd yn gofalu amdanynt Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i Bobl Ifanc sy’n eu cael eu hunain yng Nghymru yn...

Meddwl am Genedlaethau’r Dyfodol

Meddwl am Genedlaethau’r Dyfodol

Gall Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ddarparu fframwaith cyfreithiol a fydd yn gorfodi gwleidyddion i feddwl am ddyfodol hirdymor Cymru, yn hytrach nag a fyddan nhw’n cael eu hailethol yn yr etholiad nesaf ai peidio. Rydym yn siarad llawer am y...

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  (Cymru) 2015

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

“Fel cyndeidiau, gobeithio bydd ein disgynyddion yn falch ohonom” Cyflwynodd  yr Athro Owen, Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe ac Athro Astudiaethau Cyfreithiol, ddarlith yn ddiweddar ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gan roi cipolwg diddorol...

Plant fel Ymchwilwyr – Ymunwch â’r rhwydwaith!

Plant fel Ymchwilwyr – Ymunwch â’r rhwydwaith!

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru yn canolbwyntio ar roi gwybodaeth am y gyfraith yng Nghymru i blant a phobl ifanc sy’n byw yma. Rydyn ni wedi datblygu o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud, ac sy’n parhau i gael ei wneud, gan yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant,...

Canllawiau statudol newydd ynglŷn â gwisg ysgol yng Nghymru

Canllawiau statudol newydd ynglŷn â gwisg ysgol yng Nghymru

Waeth os ydych yn ei hoffi neu yn ei chasáu, os ydych chi’n mynd i'r ysgol yng Nghymru, mae’n debyg eich bod chi’n gwisgo gwisg ysgol.  Yr oedd gwisg ysgol yn y newyddion gryn dipyn yr haf diwethaf yn ystod y cyfnod hir o dywydd poeth. Yr oedd rhai merched yn cwyno am...

Amddiffyniad cyfartal rhag gwahaniaethu ar gyfer plant anabl

Amddiffyniad cyfartal rhag gwahaniaethu ar gyfer plant anabl

Blog Gwadd gan Polly Sweeney   Bydd miloedd o blant ag anableddau bellach yn cael eu hamddiffyn yn briodol rhag gwahaniaethu mewn ysgolion yn dilyn penderfyniad pwysig a ganfu fod cyfreithiau cydraddoldeb y llywodraeth yn anghyfreithlon. Penderfynodd y Tribiwnlys...

Lansio Gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant

Lansio Gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant

Dyma hi!  Cymerodd amser hir i’w chynllunio a’i pharatoi, ond mae gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant ar gyfer Cymru yn weithredol – yn amlwg oherwydd eich bod chi ar y wefan yn awr, yn darllen y blog yma. . . Croeso! Edrychwch o’ch cwmpas a rhowch wybod inni beth yr...

Was this page helpful?