Sut mae’r Gyfraith yn Effeithio Arnaf

  • Mae’r gyfraith yn effeithio ar bopeth a wnewch
  • Mae’r gyfraith yn troi eich hawliau’n rhywbeth y gallwch ddibynnu arno, beth bynnag yw’r sefyllfa
  • Mae gennych bob amser hawliau, ac mae’r gyfraith bob amser yno i’ch diogelu

Eich Hawliau a’r Gyfraith

Mae gennych hawliau ‘plentyn’, a hawliau dynol, ac mae cyfreithiau sy’n effeithio ar bob rhan o’ch bywyd a ddylai wneud yn siŵr eich bod yn gallu arfer yr hawliau hynny bob dydd, gartref, yn yr ysgol, neu allan gyda’ch ffrindiau.

Mae eich hawliau plentyn yn hawliau sy’n arbennig i bob plentyn a pherson ifanc o dan 18. Gallwch eu gweld yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gynnwys eich hawliau plentyn ym mhob cyfraith a phenderfyniad sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hynny’n golygu y bydd y cyfreithiau y mae Llywodraeth Cymru’n eu gwneud yn parchu eich hawliau plentyn – ac yn eich diogelu.

Mae rhai cyfreithiau sy’n berthnasol yng Nghymru yn dal i gael eu gwneud gan Senedd y DU yn Llundain. Pan fo Llywodraeth Cymru’n rhoi’r cyfreithiau hynny ar waith, drwy bolisïau a chanllawiau, bydd yn ystyried eich hawliau plentyn.

Mae’r gyfraith yn effeithio ar bopeth a wnewch – p’un a ydych yn sylweddoli hynny ai peidio. Mae cyfreithiau ynglŷn â sut mae’n rhaid i chi dderbyn gofal gartref a phwy sy’n gyfrifol amdanoch tan eich bod yn 18. Mae cyfreithiau i’ch diogelu yn yr ysgol ac os ydych yn gweithio. Mae cyfreithiau ynglŷn â sut y dylech gael eich trin – beth bynnag yw’r sefyllfa.

Hyd yn oed os ydych wedi gwneud rhywbeth o’i le – drwy dorri un o reolau’r ysgol efallai, neu’n fwy difrifol, drwy dorri’r gyfraith – mae gennych hawliau o hyd, ac mae cyfreithiau i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin yn iawn

Sut mae’r gyfraith yn effeithio arnaf

Mae gwybodaeth yn y rhan hon o’r wefan ynglŷn â sut mae’r gyfraith yn effeithio arnoch mewn gwahanol rannau o’ch bywyd. Fe ddylai’r wybodaeth hon eich helpu i ddeall eich sefyllfa, a’ch gwneud yn fwy hyderus fod dewisiadau ar gael i chi o ran sut i fynd ati a beth i’w wneud os ydych yn meddwl eich bod yn cael eich trin yn annheg.

Os nad ydym wedi ateb eich cwestiwn, cysylltwch â ni – mae’n debyg nad ydym wedi meddwl am y cwestiwn dan sylw a gallai fod yn bwysig i bobl eraill hefyd, felly gallwn ei ychwanegu at ein gwefan.

Sut mae’r gyfraith yn effeithio chi?

Gartref

Mewn Traferth

Yn yr Ysgol (neu ddim)

Perthnasoedd

Gwaith

Chwarae

Arlein

Iechyd & Lles

Siopau & Gwasanaethau

Ar y Stryd

Was this page helpful?