Perthnasoedd

  • Mae eich perthnasoedd fel arfer yn fater preifat – ond mae eich hawliau yno i’ch diogelu os ydych yn mynd i drafferth
  • O oedran ifanc iawn, byddwch yn tyfu perthnasoedd gyda llawer o wahanol bobl
  • Gall berthnasoedd fod yn gymleth, a dylech allu gofyn am help os ydych yn teimlo fod pethau yn anodd
Mae gennych berthnasoedd â llawer o wahanol bobl – eich rhieni, athrawon, ac oedolion eraill, eich ffrindiau, plant a phobl ifanc eraill yn yr ysgol ac yn ble bynnag rydych yn byw. Wrth i ni fynd yn hŷn, mae ein perthnasoedd yn mynd yn fwy cymhleth ac weithiau gall fod yn anodd gwybod ble rydym yn sefyll, a beth sy’n iawn a beth sy’n anghywir. . Efallai y byddwn yn teimlo’n ansicr ynghylch ein rhywioldeb neu gallwn gael ein twyllo i ymddwyn mewn ffyrdd nad ydym eisiau ac weithiau gallwn gael ein brifo. Drwy wybod beth yw eich hawliau a deall beth sy’n dderbyniol a beth sy’n annerbyniol mewn sefyllfaoedd gwahanol, boed yn berthynas â’ch rhieni a’ch teulu, â’ch ffrindiau neu ag oedolion eraill, gall hynny roi’r hyder i chi fod yn chi eich hun a datblygu perthnasoedd iach.    
Fy Hawliau
Rhyw a chydsynio
Fy nheulu
Perthynas o ddifrif
Ffrindiau a phlant eraill
Gwneud pethau dydw i ddim eisiau eu gwneud
Oedolion eraill

 

 

 

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.