Chwarae

  • Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhoi hawl benodol i chi i orffwys ac ymlacio
  • Mae’n fwy na dim ond hawl i gael amser tawel – mae’n hawl i gael cyfleoedd a phrofiadau o bob math y tu allan i’r ysgol
  • Yng Nghymru, mae eich hawl i ‘chwarae’ yn cael ei chydnabod mewn sawl ffordd
Mae cael amser i ymlacio, chwarae a chael llawer o wahanol gyfleoedd a phrofiadau yn rhan o dyfu i fyny. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhoi hawl benodol i blant a phobl ifanc o dan 18 i fanteisio’n llawn ar hyn. Mae’n rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru’n ei gymryd o ddifrif. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod hawl plant i brofi rhyddid a mwynhad wrth chwarae a gwneud gweithgareddau hamdden, ac mae’n cymryd camau i wneud yn siŵr bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i chwarae. Mae eich hawliau hefyd yn golygu y dylech fod yn ddiogel wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn ac y dylech gael eich trin yr un peth â phawb arall.

Fy hawliau
Bod yn ddiogel wrth chwarae
Lleoedd i chwarae
Clybiau a gweithgareddau wedi’u trefnu
Amser i chwarae