Iechyd a Lles

  • Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentynyn rhoi yr hawl i bob plentyn gael yr iechyd gorau posibl, a’r hawl i ddoctoriaid ac ysbytai a chyfleusterau eraill i’ch helpu os nad ydych yn iach
  • Mae gennych yr hawl i fod yn rhan o benderfyniadau sydd yn cael eu gwneud yn ymwneud a’ch gofal meddygol, ac i gyfrinachedd
  • Mae eich llesiant yn golygu mwy na’ch iechyd corfforol, ac mae eich hawliau yn briodol yma hefyd

Does neb eisiau bod yn sâl neu gael triniaeth yn yr ysbyty. Os yw hyn yn digwydd, mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau a sut y gallwch ddisgwyl cael eich trin. Efallai na fyddwch eisiau i’ch rhieni fod gyda chi pan welwch y meddyg, neu efallai y byddwch yn anghytuno â’ch rhieni – neu â’ch meddyg – ynglŷn â’r driniaeth y dylech ei chael. Os nad ydych yn ddigon da i fynd i’r ysgol efallai y bydd angen gwneud trefniadau arbennig i wneud yn siŵr eich bod yn dal ati â’ch gwaith ysgol. 

Darllen ein blog a newyddion

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Canfod eich dewrder – Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Mae'n gallu bod yn anodd canfod eich dewrder pan mae'n teimlo fel pe bai’r byd yn eich erbyn – ond mae gennych hawl i iechyd meddwl da, ac mae’r gyfraith yng Nghymru’n cefnogi hyn. Mae’r ystafell ddosbarth yn torri allan i chwerthin, dydi’r athro hyd yn oed ddim yn...

read more
Llygredd Aer a’r Hawl i Fywyd

Llygredd Aer a’r Hawl i Fywyd

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi’r ‘blog gwadd’ hwn gan Lucie Boase, swyddog paragyfreithiol yn gweithio gyda Jocelyn Cockburn, partner yn Hodge Jones & Allen, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Rosamund Kissi-Debrah, mam Ella Kissi-Debrah. Er i'r digwyddiadau trist...

read more

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.