Iechyd a Lles

  • Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentynyn rhoi yr hawl i bob plentyn gael yr iechyd gorau posibl, a’r hawl i ddoctoriaid ac ysbytai a chyfleusterau eraill i’ch helpu os nad ydych yn iach
  • Mae gennych yr hawl i fod yn rhan o benderfyniadau sydd yn cael eu gwneud yn ymwneud a’ch gofal meddygol, ac i gyfrinachedd
  • Mae eich llesiant yn golygu mwy na’ch iechyd corfforol, ac mae eich hawliau yn briodol yma hefyd
Does neb eisiau bod yn sâl neu gael triniaeth yn yr ysbyty. Os yw hyn yn digwydd, mae angen i chi ddeall beth yw eich hawliau a sut y gallwch ddisgwyl cael eich trin. Efallai na fyddwch eisiau i’ch rhieni fod gyda chi pan welwch y meddyg, neu efallai y byddwch yn anghytuno â’ch rhieni – neu â’ch meddyg – ynglŷn â’r driniaeth y dylech ei chael. Os nad ydych yn ddigon da i fynd i’r ysgol efallai y bydd angen gwneud trefniadau arbennig i wneud yn siŵr eich bod yn dal ati â’ch gwaith ysgol.
Eich Hawliau
Rydw i eisiau gweld y meddyg ar fy mhen fy hun
Gwneud penderfyniadau am ofal meddygol
Aros yn yr ysbyty
Rydw i eisiau cadw fy manylion meddygol yn breifat
Pigiadau a’r ‘nyrs ysgol’
Cadw'n Iach
Atal cenhedlu a beichiogrwydd

 

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.