Lansio Gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant

Lansio Gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant

Dyma hi!  Cymerodd amser hir i’w chynllunio a’i pharatoi, ond mae gwefan Canolfan Gyfreithiol y Plant ar gyfer Cymru yn weithredol – yn amlwg oherwydd eich bod chi ar y wefan yn awr, yn darllen y blog yma. . .

Croeso!

Edrychwch o’ch cwmpas a rhowch wybod inni beth yr ydych chi’n feddwl.   Mae’r wefan wedi cael ei chynllunio i fod yn hawdd i’w defnyddio.  Mae’r cynnwys wedi cael ei anelu at blant a phobl ifanc – adnodd fel eich bod chi’n gallu deall y gyfraith fel mae’n berthnasol i chi (hynny yw, plant a phobl ifanc) yng Nghymru.

Pam mae Cymru angen Canolfan Gyfreithiol y Plant?

Mae gan Gymru Lywodraeth ddatganoledig.  Rhyngddyn nhw mae gan Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol bwerau i gynnig a chyflwyno cyfreithiau mewn llawer o feysydd o fywyd yng Nghymru.  Mae rhywfaint o’r gyfraith, er enghraifft, y cyfreithiau ynghylch cyfiawnder troseddol, yr un fath yng Nghymru ag yr ydyn nhw yn Lloegr a gweddill y DU, ond mewn meysydd eraill, fel addysg a gofal cymdeithasol, mae’r gyfraith yng Nghymru yn wahanol.    Cydnabu sylfaenwyr a chefnogwyr Canolfan Gyfreithiol y Plant fod plant a phobl ifanc yng Nghymru angen rhywle i ddarganfod gwybodaeth ddibynadwy ynglŷn â’r gyfraith yng Nghymru a sut mae’n berthnasol iddyn nhw.

Tan yn ddiweddar, Cymru oedd yr unig wlad yn y DU a oedd heb Ganolfan Gyfreithiol y Plant bwrpasol – ond mae hynny i gyd wedi newid!

Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth yn y Senedd

Bron mor gyffrous â chael gwefan newydd oedd y cyfle i’w lansio yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 20fed Mehefin 2018 mewn digwyddiad arbennig wedi’i drefnu gan Academi Morgan ac wedi’i noddi gan neb llai nag Elin Jones AC, Llywydd y Senedd. Roedd ‘Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth’ yn ddigwyddiad cyhoeddus a gafodd ei anelu at dynnu sylw a symbylu’r meddwl ynglŷn â materion allweddol yn ymwneud â “… lle plant a phobl ifanc yn nemocratiaeth Cymru heddiw a’r cyfleoedd ar gyfer datblygu gwarcheidwaid democratiaeth ar gyfer y dyfodol.”

Roedd stondin gan Ganolfan Gyfreithiol y Plant er mwyn arddangos y wefan a’r ‘bot sgwrsio’ yr oeddem ni i gyd yn gyffrous iawn amdano.  Wedi’i ddatblygu gan Jay Morgan, fel rhan o’i astudiaethau Meistr ym Mhrifysgol Abertawe, bydd y bot sgwrsio yn cael ei integreiddio yn y wefan yn y pen draw er mwyn eich hwyluso chi i ddod o hyd i atebion i’ch cwestiynau ynglŷn â’r gyfraith yng Nghymru.   Rydym mewn cwmni gwych yn y Senedd, gydag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol, YGPIC (yr Ymgyrch dros Gynulliad Pobl Ifanc Cymru) a Senedd Ieuenctid Cymru, yn rhedeg stondinau, ynghyd â phrosiect Lleisiau Bach a phobl ifanc o Ysgol Gyfun Y Coed Duon yng Nghaerffili a chynrychiolwyr o Senedd Ysgol o Ysgol Pentrehafod yn Abertawe.

Mynychwyd y digwyddiad gan lawer iawn o bobl, gydag Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yn mynychu yn ogystal ag aelodau’r cyhoedd a llawer o sefydliadau eraill, fel Tros Gynnal Plant a’r Cwmni Cydweithredol Gofal Maeth.  Buom hyd yn oed yn sgwrsio gyda chynrychiolwyr o’r Comisiynydd Plant yn Jersey!  Dyna gyfle gwych i rannu’r wefan gydag amrediad eang o bobl!

Hyb DDG hanesyddol hefyd ar gyfer Cymru a’r Alban

Yn dilyn y digwyddiad yn y Senedd, mynychodd pobl ifanc Hyb DDG hefyd a oedd yn trafod plant fel amddiffynwyr hawliau dynol, cydweithrediad arloesol rhwng pobl ifanc Cymru o Ysgol Gyfun y Coed Duon, Ysgol Pentrehafod ac aelodau o Banel Cynghori Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru ar yr un llaw, ac aelodau o Senedd Ieuenctid a Senedd Plant yr Alban ar y llaw arall drwy gyswllt fideo byw.  Roedd oedolion yno fel arsyllwyr yn unig!

Sefydlwyd y Ganolfan DGD i gasglu meddyliau a barn pobl ifanc yn yr Alban a Chymru cyn Diwrnod Trafod Cyffredinol y CU ym mis Medi.  Darllenwch mwy amdano yma [link to the blog about the web chat]

Beth nesaf?

Dechrau yn unig yw hyn!  Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn brosiect dynamig ac rydym yn edrych ymlaen at symud i’r cam nesaf.    Byddwn yn parhau i ddatblygu cynnwys ar gyfer y wefan a dechrau canolbwyntio ar feysydd penodol lle mae’r gyfraith yn wahanol yng Nghymru, neu lle mae datblygiadau newydd.

Gallwch chi helpu i lunio’r wefan hefyd.  Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni: drwy e-bost – childrenlegalcentre@swansea.ac.uk.    Rydym ni yma i dderbyn eich adborth – y mwyaf ohono, gorau’n byd, fel y gallwn ni yn wir sicrhau ein bod yn blatfform ar gyfer plant a phobl ifanc.

Byddwn yn postio yn rheolaidd ar ein blog a byddwn yn diweddaru mwy ar y cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych chi Facebook, Twitter neu LinkedIn byddwch chi’n ei gweld ni yno hefyd.  Os hoffech chi gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio i dderbyn e-byst achlysurol ynglŷn â’n digwyddiadau ac ar gyfer gwybodaeth arall ynglŷn â hawliau dynol plant ac ynglŷn â sut mae’r gyfraith yng Nghymru yn effeithio ar blant, gallwch chi wneud hyn yma.

Hoffem gymryd y cyfle i ddiolch i bawb sydd wedi bod gyda ni ar y siwrnai hyd yma – gobeithiwn y byddwch chi’n aros gyda ni am y bennod nesaf.  Diolch yn arbennig i’r cyllidwyr sydd wedi cefnogi datblygu Canolfan Gyfreithiol y Plant:  Sefydliad Paul Hamlyn, Rhwydwaith Ymchwil Addysg Gyfreithiol a’r Sefydliad Addysg Gyfreithiol.  Ac wrth gwrs, i Brifysgol Abertawe, ac yn arbennig i Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, am ei chefnogaeth barhaus mewn llawer o ffyrdd hanfodol, gwahanol.

Yn olaf, hoffem ni ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth Kerry ac Emlyn yn Gwe Cambrian Web a ddyluniodd ac a adeiladodd y wefan. Rydych chi wedi gwneud gwaith gwych!

Gadael Ymateb