Dydw i ddim yn cael digon o ofal gartref

  • Fe ddylai eich rhieni a’ch teulu eich diogelu a gofalu amdanoch
  • Mae eich hawliau’n golygu, os nad yw hyn yn digwydd, y dylech gael eich diogelu a chael gofal mewn rhyw ffordd arall
  • Os oes rhywun arall yn gofalu amdanoch, fe ddylai fod gennych yr un hawliau â phob plentyn arall yng Nghymru

Er bod gennych hawl fel plentyn yng Nghymru i beidio â chael eich gwahanu oddi wrth eich rhieni, ac i gael gofal ganddyn nhw, mae gennych hefyd hawl i gael eich diogelu rhag trais, camdriniaeth ac esgeulustod. Weithiau, dyw rhieni plant neu bobl ifanc, neu bobl eraill sy’n byw yn yr un tŷ â nhw, ddim yn eu trin yn iawn. Gall hyn fod am nad ydynt yn gofalu amdanoch fel y dylent, neu oherwydd eu bod yn gwneud pethau sy’n eich brifo. Os yw hyn yn digwydd i chi, mae pobl a sefydliadau ar gael i’ch diogelu, efallai drwy helpu eich rhieni i ofalu amdanoch yn well, neu drwy ofyn i rywun arall ofalu amdanoch am gyfnod.

Mewn argyfwng, efallai y bydd llys yn penderfynu y byddai’n well i rywun arall ofalu amdanoch. Fe ddylai eich hawliau eich diogelu drwy gydol y broses hon. Fe ddylai pobl wrando ar eich barn a’i hystyried, ac fe ddylai penderfyniadau gael eu gwneud ar sail yr hyn sydd orau i chi – fel bod pethau’n digwydd am mai dyna sydd orau i chi.