Cadw’n iach

  • Mae iechyd yn fwy na dim ond meddygon ac ysbytai – mae’n ymwneud â’r ffordd rydych yn byw, ble rydych yn byw a sut mae pobl yn gofalu amdanoch
  • Mae gennych hawliau i wneud yn siŵry byddwch yn gallu tyfu a datblygu’n iach, a’r gobaith yw y byddwch yn gallu osgoi mynd at y meddyg neu dreulio amser yn yr ysbyty gan amlaf
  • Mae gennych yr hawliau hyn hyd yn oed os ydych yn byw gydag anabledd neu gyflwr sy’n golygu nad yw eich iechyd cystal ag yr hoffech iddo fod

Pa hawliau sydd gennych chi i fod yn iach? Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn cynnwys yr hawl i dyfu a datblygu’n iach, i gael bwyd maethlon a dŵr glân, ac i ddeall sut i fod yn ddiogel.

 

 

 

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.