Polisi Preifatrwydd

Canolfan yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe yw Canolfan Gyfreithiol y Plant.

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn brosiect a gynhelir gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae’n gweithredu fel gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, gan ddarparu gwybodaeth am y gyfraith yng Nghymru ac am y ffordd mae’n berthnasol ac yn effeithio ar blant a phobl ifanc.

Pan fydd Canolfan Gyfreithiol y Plant yn gyfrifol am gasglu a phrosesu data personol, gan gynnwys data sy’n cael ei ddiffinio fel data sensitif yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) (UE) 2016/679, Prifysgol Abertawe fydd rheolydd y data. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau’r cyfranogwyr yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data, a gellir cysylltu ag ef drwy anfon e-bost i dataprotection@swansea.ac.uk

Mae’r ffordd rydyn ni’n casglu, yn cadw ac yn defnyddio data personol yn fater pwysig iawn i ni. Mae’r ddogfen hon yn esbonio pam ein bod ni’n casglu data am unigolion ar gyfer Canolfan Gyfreithiol y Plant, sut rydyn ni’n prosesu’r data hwnnw a’r camau rydyn ni’n eu cymryd i sicrhau bod y data’n ddiogel yn ystod pob cam.

Mae’r holl ddata sy’n cael ei gasglu drwy Ganolfan Gyfreithiol y Plant yn cael ei brosesu a’i gadw yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol newydd ar Ddiogelu Data (GDPR).

Pa fath o wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu?

Gwybodaeth Bersonol

Rydyn ni’n casglu’r wybodaeth ganlynol gan unigolion â diddordeb sy’n cofrestru i gael cylchlythyrau a gwybodaeth arall dros e-bost oddi ar ein rhestr bostio:

  • Enw
  • Cyfeiriad e-bost
  • Ystod oedran (o dan 18; 18-25; 25 a hŷn)
  • Beth yw dy ddiddordeb yng Nghanolfan Gyfreithiol y Plant (diddordeb fel person ifanc, fel rhiant/gofalwr, fel rhywun sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, fel gweithiwr cyfreithiol proffesiynol, neu ddiddordeb cyffredinol).

Dim ond cyfeiriad e-bost sydd ei angen arnom ni i ychwanegu rhywun at y rhestr bostio. Mae’r holl wybodaeth arall y gofynnwn amdani yn ddewisol.

Cwcis

Drwy ddefnyddio cwcis, rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth gyffredinol am bobl sy’n mynd ar ein gwefan. Nid yw’r wybodaeth hon yn dangos pwy wyt ti fel unigolyn. Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n eistedd ar dy borwr (cwcis dros dro) ac ar dy yriant caled (cwcis parhaol). Maen nhw’n dy adnabod di fel ‘defnyddiwr unigryw’. Rydyn ni’n defnyddio cwcis i gadw cofnod o bawb sy’n mynd ar ein gwefan, pa dudalennau maen nhw’n eu defnyddio, am ba mor hir maen nhw’n aros ar y wefan, ac am ba mor hir maen nhw’n aros ar dudalennau unigol. Nid yw cwcis yn casglu data personol amdanat ti.

Bydd cwcis dros dro yn cael eu dileu yn awtomatig pan fyddi di’n gadael ein gwefan; bydd cwcis parhaol yn aros yno nes y byddi di’n eu dileu neu eu bod yn dod i ben. Mae’n bosib rhwystro cwcis ar wefan Canolfan Gyfreithiol y Plant drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar dy borwr gwe.

Gwefannau Trydydd Parti

Pan fyddwn ni’n cynnwys dolen i wefannau eraill, gan gynnwys Blackbaud, sef gwasanaeth rydyn ni’n ei ddefnyddio i brosesu cyfraniadau ariannol i Ganolfan Gyfreithiol y Plant, ni allwn ni sicrhau eu bod yn dilyn yr un polisi preifatrwydd â ni yng Nghanolfan Gyfreithiol y Plant, ac ni fyddwn ni’n gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau eraill. Os wyt ti’n poeni am breifatrwydd y wefan rwyt ti’n ei defnyddio, darllena ddatganiad preifatrwydd y wefan.

Caniatâd

Dydyn ni ddim yn prosesu unrhyw ddata heb ganiatâd penodol. Pan fyddi di’n cofrestru i gael ein cylchlythyr, bydd gofyn i ti roi dy ganiatâd i gael negeseuon e-bost gan Ganolfan Gyfreithiol y Plant.

Mae gen ti hawl i dynnu dy ganiatâd yn ôl unrhyw bryd, ac mae’n bosib gwneud hyn drwy anfon e-bost i childrenslegalcentre@swansea.ac.uk.

Pam rydyn ni’n casglu data ar unigolion a sut rydyn ni’n ei ddefnyddio?

Rydyn ni’n casglu data ar unigolion er mwyn anfon cylchlythyrau perthnasol a phriodol, ac er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bartïon â diddordeb am waith Canolfan Gyfreithiol y Plant.

Sut mae’r data’n cael ei brosesu?

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yn casglu enwau a chyfeiriadau e-bost wrth gofrestru ar-lein. Mae’r data’n cael ei ddiogelu gan gyfrinair a dim ond aelodau ag awdurdod fydd yn gallu ei weld, a hynny er mwyn paratoi ac anfon cylchlythyrau ar e-bost.

Am ba hyd byddwn ni’n cadw dy wybodaeth?

Bydd Canolfan Gyfreithiol y Plant yn cadw dy wybodaeth cyn belled â dy fod am aros ar ein rhestr bostio. Mae’n bosib dad-danysgrifio o’n rhestr bostio unrhyw bryd.

Rhannu data

Ni fydd data personol yn cael ei rannu ag unrhyw un y tu hwnt i’r Brifysgol, ac ni fydd unrhyw ddata’n cael ei drosglwyddo dramor.

Diogelu gwybodaeth

Mae’r ddeddfwriaeth diogelu data yn datgan bod yn rhaid i ni gadw dy wybodaeth yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y bydd dy gyfrinachedd yn cael ei barchu, a’n bod yn cymryd pob cam priodol i atal dy ddata personol rhag cael ei weld neu gael ei ddatgelu heb awdurdod. Dim ond aelodau o staff mae angen iddyn nhw weld dy holl wybodaeth neu rannau perthnasol ohoni fydd ag awdurdod i wneud hynny. Bydd gwybodaeth amdanat ti ar ffurf electronig yn cael ei diogelu gan gyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill.

Gall sefydliadau brosesu data ar ran y Brifysgol os ydyn nhw wedi’u contractio i wneud hynny. Bydd rheidrwydd ar y sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran y Brifysgol i brosesu data personol yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data.

Beth yw dy hawliau?

Mae gen ti hawl i gael gafael ar dy wybodaeth bersonol, i wrthwynebu’r ffaith fod dy wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, a hawl i gywiro, i ddileu, i gyfyngu ac i symud dy wybodaeth bersonol. Os oes gen ti unrhyw bryderon am ddefnydd data at y dibenion hyn neu os hoffet ti gael copi o’r data sydd gennym amdanat ti, dylet ti gyflwyno ceisiadau a gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Swyddog Diogelu Data y Brifysgol:-

Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol

Swyddfa’r Is-ganghellor

Prifysgol Abertawe

Abertawe, SA2 8PP

E-bost: dataprotection@swansea.ac.uk

Sut mae gwneud cwyn?

Os wyt ti’n anfodlon â’r ffordd cafodd dy wybodaeth bersonol ei phrosesu, galli di gysylltu â Swyddog Diogelu Data y Brifysgol yn gyntaf, drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os wyt ti’n dal yn anfodlon, yna mae gen ti hawl i wneud cais yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth, a fydd yn dod i benderfyniad. Galli di gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: –

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Swydd Gaer, SK9 5AF.

www.ico.org.uk

Diweddaru ein Polisi Preifatrwydd

Gallwn newid y Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd i roi adlewyrchiad gwell o’r data rydyn ni’n ei gasglu a’i gadw, a phryd y byddwn ni’n gwneud hynny. Cymera olwg eto i weld a oes unrhyw newidiadau.

Rhagor o gwestiynau?

Os oes gen ti ragor o gwestiynau am y ffordd rydyn ni’n prosesu data ar unigolion, mae croeso i ti gysylltu â ni: childrenslegalcentre@swansea.ac.uk.

 

Wedi’i greu: Mehefin 2018

Was this page helpful?