Ymatebion i Ymgynghoriadau

Rhan o’n rôl yw craffu ar gynigion gan Lywodraethau Cymru a’r DU ac ymgynghoriadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ymateb i ymgynghoriadau lle’r ydym yn teimlo bod hawliau plant yn fater o bwys. Nid ydym yn ymateb i bob ymgynghoriad sy’n effeithio ar blant, ond lle mae gennym dystiolaeth neu ddealltwriaeth arbennig i’w cynnig ar sail ein gwaith, byddwn yn gwneud hynny.

Isod mae rhestr o’r ymgynghoriadau yr ydym wedi ymateb iddynt fel Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru. Rydym hefyd yn rhestru’r ymgynghoriadau y mae’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant, sy’n cynnwys Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru, wedi ymateb iddynt.

Unwaith y caiff yr ymatebion i’r ymgynghoriadau eu cyhoeddi, byddwn yn darparu dolenni o’r dudalen hon at y dogfennau perthnasol.

 

Ymgynghoriadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Llywodraeth Cymru

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Canllawiau Statudol ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol (ymateb gan yr Arsyllfa)

Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru i effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (ymateb gan yr Arsyllfa)

Canllawiau Statudol ar Addysg yn y Cartref – daw’r ymgynghoriad i ben 21 Hydref 2019

 

Ymgynghoriadau Llywodraeth y DU

Niwed Ar-lein – mae’r ymatebion yn cael eu crynhoi