Rhyw a chydsynio

  • Mae gennych hawl i breifatrwydd – ond mae gennych hefyd hawl i gael eich diogelu rhag camfanteisio a cham-drin rhywiol
  • Mae’r gyfraith yng Nghymru (fel yn Lloegr) yno i’ch diogelu rhag niwed a all ddod o gael rhyw pan nad ydych mewn perthynas briodol neu os nad ydych yn ddigon hen
  • Os ydych yn gwybod beth yw’r gyfraith, gallwch ddiogelu eich hun, a gwneud yn siŵr na fyddwch mewn trafferth

Efallai y byddwch eisiau cael rhyw ond mae’n werth gwybod beth mae’r gyfraith yn ei ddweud a sut mae’n eich diogelu. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn diogelu plant rhag camfanteisio a cham-drin rhywiol. Mae’r cyfreithiau yng Nghymru’n dweud yn glir beth yw’r isafswm oedran ar gyfer cael rhyw, ac mai dim ond os yw'r ddau unigolyn sy'n cael rhyw (chi a'ch partner) yn cytuno y dylech gael rhyw. Os ydych yn cael rhyw a chithau’n rhy ifanc, rydych yn torri’r gyfraith. Os bydd yr heddlu’n cael gwybod am hyn, bydd yn rhaid iddynt benderfynu a ydyn nhw am gymryd camau yn eich erbyn chi neu eich partner. Hyd yn oed os ydych yn cael rhyw cydsiniol a chithau o dan 16, fe ddylech allu eich diogelu eich hun rhag beichiogi neu rhag bod yn sâl am eich bod wedi cael rhyw.

 

 

 

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.