Rydw i eisiau cadw fy manylion meddygol yn breifat

  • Pan fyddwch yn mynd i weld meddyg neu nyrs, neu’n mynd i’r ysbyty, bydd manylion yr ymweliad ac unrhyw gyngor neu driniaeth yn cael eu cofnodi yn eich cofnodion meddygol
  • Fe ddylai eich gwybodaeth feddygol gael ei chadw’n gyfrinachol
  • Cewch leisio barn am bwy sy’n cael gweld eich cofnodion meddygol

Mae preifatrwydd yn ymwneud â gallu rheoli faint o wybodaeth mae pobl eraill yn gallu ei gweld amdanoch. Mae iechyd yn un o’r meysydd yn eich bywyd lle byddwch efallai eisiau preifatrwydd. Efallai na fyddwch eisiau i bobl eraill, gan gynnwys eich rhieni neu ofalwyr, wybod eich bod wedi gweld meddyg. Chi ddylai benderfynu pwy sy’n gwybod eich bod wedi gweld meddyg a beth gafodd ei drafod. Mae eich hawl i breifatrwydd hefyd yn cynnwys eich cofnodion meddygol, sef cofnod o bob tro rydych wedi gweld meddyg a’r driniaeth a’r cyngor a gawsoch. Fe ddylech gael penderfynu pwy sy’n gweld eich cofnodion meddygol.

Mae’n rhaid i’ch meddyg gadw popeth rydych yn ei ddweud yn breifat – er y bydd yn ychwanegu manylion eich problem ac unrhyw gyngor neu driniaeth a gawsoch at eich cofnodion meddygol. Os ydych yn poeni, gallwch ddweud wrth y meddyg nad ydych am iddo neu iddi ddweud wrth neb arall heb eich caniatâd.

Efallai y bydd eich meddyg yn awgrymu eich bod yn dweud wrth rywun arall beth sy’n digwydd, er mwyn i chi gael y gefnogaeth iawn, ond os nad yw’n achos brys, fydd y meddyg ddim yn cael dweud wrth neb heb eich caniatâd.

Os yw’n achos brys a bod y meddyg yn meddwl eich bod chi neu rywun arall mewn perygl, gall y meddyg ddweud wrth rywun beth rydych wedi’i ddweud, heb eich caniatâd. Efallai na fydd yn dweud wrth eich rhieni. Efallai y bydd y meddyg yn teimlo y dylai ddweud wrth weithiwr cymdeithasol neu’r heddlu am rywbeth rydych wedi’i ddweud. Mae’n rhaid i’r meddyg benderfynu a yw dweud wrth rywun arall yn bwysicach na chadw’r wybodaeth yn gyfrinachol.

Os nad ydych yn ddigon hen i wneud penderfyniad am y driniaeth sydd ei hangen arnoch, mae angen i rywun arall wneud y penderfyniad drosoch, a chydsynio i chi gael triniaeth. Fydd y meddygon ddim yn cael rhoi triniaeth i chi heb ‘gydsyniad’ heblaw mewn argyfwng.

Fel arfer, bydd eich meddyg yn gofyn i’ch rhieni neu i rywun sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch wneud penderfyniad am eich triniaeth a chydsynio iddi ddigwydd. Er mwyn gwneud hyn, mae angen gwybodaeth arnynt i wneud y penderfyniad hwnnw. Gallai meddyg benderfynu mai’r peth gorau i chi fyddai rhoi gwybodaeth i’ch rhieni neu ofalwr er mwyn iddyn nhw allu gwneud penderfyniad am eich triniaeth. Maen nhw’n cael gwneud hyn hyd yn oed os nad ydych yn cytuno, ond fe ddylai’r meddyg roi gwybod i chi cyn siarad â’ch rhieni.

Cofnodion meddygol yw’r manylion mae meddygon, nyrsys a phobl eraill sy’n gysylltiedig â’ch triniaeth feddygol yn eu cadw pan ewch chi i’w gweld. Bydd eich cofnodion meddygol yn cynnwys pethau fel unrhyw alergeddau sydd gennych, a ydych wedi torri unrhyw esgyrn ac unrhyw salwch neu driniaeth rydych wedi’u cael o’r blaen.

Bydd gwahanol bobl sy’n ymwneud â’ch triniaeth ar wahanol adegau yn cael gweld eich cofnodion meddygol a’ch gwybodaeth feddygol. Mae hynny’n golygu bod meddyg yn gallu gweld beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Drwy gadw eich cofnodion meddygol i gyd yn un lle mae meddygon yn gallu ystyried unrhyw beth pwysig sydd wedi digwydd yn y gorffennol.

Cewch ofyn i gael gweld eich cofnodion meddygol, ac fe ddylech gael eu gweld. Mae meddygon yn cael peidio â dangos unrhyw wybodaeth yn eich cofnodion a allai wneud niwed i chi, neu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â rhywun arall, heblaw bod y person hwnnw’n cytuno i chi gael gweld y wybodaeth. Os nad oes gennych ‘alluedd’, bydd eich rhieni’n cael gofyn am gael gweld eich cofnodion meddygol. Fe ddylai’r meddygon adael iddynt weld y wybodaeth heblaw nad dyna fyddai orau i chi.

Mae eich cofnodion meddygol yn gyfrinachol sy’n golygu eu bod yn breifat ac mai dim ond rhai pobl sy’n cael eu gweld.

Mae’r meddygon a’r nyrsys sy’n eich trin yn cael gweld eich cofnodion meddygol – ac mae’n bwysig eu bod yn eu gweld er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn rhoi’r driniaeth iawn i chi.

Pan ydych yn ifanc iawn, mae eich rhieni neu’r bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch yn cael gweld eich cofnodion meddygol. Pan fydd gennych alluedd, mae gennych hawl i ddweud pwy sy’n cael gweld eich cofnodion meddygol. Mae hynny’n golygu y cewch ddweud os nad ydych am i’ch rhieni neu pwy bynnag sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch eu gweld.

 

 

 

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmni Cyfreithwyr Irwin Mitchell am fod mor garedig â rhoi o’u hamser a’u harbenigedd i wirio cynnwys yr adran hon o’r wefan. Hydref 2018.