Fy Hawliau

  • Gan mai plentyn ydych chi, mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhoi hawliau i chi i wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o ofal gartref
  • Fe ddylai eich rhieni – neu rywun arall cyfrifol – wneud yn siŵr bod eich cartref yn lle diogel, ac yn rhywle lle y gallwch ddysgu a datblygu
  • Mae gennych hawliau i’ch helpu pan fo rhywbeth yn mynd o’i le am ryw reswm

Dyw’r ffaith eich bod o dan 18 ddim yn golygu nad oes gennych hawliau. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod gan bob plentyn a pherson ifanc sy’n byw yng Nghymru hawliau dynol sy’n benodol berthnasol os ydych o dan 18. Mae’r hawliau hyn yn rhan o gyfraith Cymru. Mae gennych yr hawliau hyn fel nad oes raid i chi boeni ynghylch pwy y byddwch yn byw gyda nhw a phwy fydd yn gofalu amdanoch. Hyd yn oed os oes rhywbeth wedi mynd o’i le gartref am ryw reswm, mae eich hawliau’n golygu y dylech gael eich diogelu a chael digon o ofal, a bod yr hyn sy’n digwydd i chi, os oes raid mynd â chi oddi wrth eich rhieni, yn digwydd am mai dyna sydd orau i chi.