Bod gyda fy ffrindiau

  • Mae gennych hawl i fod yn ffrindiau gyda phwy bynnag y mynnwch
  • Mae gennych hawl i dreulio amser gyda’ch ffrindiau
  • Yr unig reswm y bydd rhywun yn cael eich atal rhag treulio amser gyda’ch ffrindiau a phobl eraill yw os yw hynny’n golygu eich bod yn rhwystro pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau

Fel plentyn, mae gennych hawl i gwrdd â phobl ifanc eraill a threulio amser gyda nhw, ac i ymuno â chlybiau a sefydliadau. Mae eich rhieni’n gyfrifol amdanoch hyd nes y byddwch yn 18 felly efallai y bydd ganddynt reolau ynglŷn â phryd y cewch fynd allan gyda’ch ffrindiau a ble y cewch fynd, ond at ei gilydd fe ddylech fod yn rhydd i wneud ffrindiau a threulio amser gyda nhw. Os ydych chi’n rhwystro pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau – er enghraifft, os ydych chi mewn criw sy’n troi yn erbyn rhywun arall neu os ydych yn difrodi eiddo – efallai y byddwch mewn trafferth gyda’r heddlu.

Cewch fod yn ffrindiau gyda phwy bynnag y mynnwch (ac mae hynny’n golygu nad oes raid i chi fod yn ffrindiau gyda rhywun dydych chi ddim eisiau bod yn ffrindiau gyda nhw). Cewch dreulio amser gyda’ch ffrindiau yn yr ysgol neu mewn clybiau rydych yn aelod ohonynt, neu cewch gwrdd â’ch ffrindiau ar ôl ysgol.

Os ydych yn eich tŷ eich hun, neu yn nhŷ rhywun arall, mae rhwydd hynt i chi i gwrdd â’ch ffrindiau os yw pwy bynnag sydd biau’r tŷ (un o’ch rhieni neu’ch gofalwyr fwy na thebyg) yn hapus i chi fod yno.

Os ydych mewn man cyhoeddus ac yn codi ofn ar bobl eraill neu’n gwneud iddyn nhw deimlo’n bryderus, neu os ydych yn yfed alcohol, mae’n bosib y bydd rhywun yn rhoi gwybod i’r heddlu. Cewch wybod mwy yma am Beidio â Mynd i Drafferth.

Efallai y bydd eich rhieni neu ofalwr, neu pwy bynnag sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch, yn gosod rheolau ynglŷn â phryd y cewch fynd allan a faint o’r gloch mae’n rhaid i chi fod adref yn rhan o’u cyfrifoldeb i ofalu amdanoch. Os na allwch gyrraedd ble bynnag y mae eich ffrindiau heb i’ch rhieni fynd â chi yno, efallai y bydd yn anodd i chi dreulio amser gyda’ch ffrindiau bob tro y byddwch eisiau gwneud hynny.

Efallai y bydd eich rhieni neu ofalwr yn meddwl nad yw’n beth da i chi dreulio amser gyda rhai pobl. Po ieuengaf ydych chi, caletaf yn y byd fydd hi i chi i dreulio amser gyda’ch ffrindiau os ydych chi a’ch rhieni’n anghytuno ynglŷn â phwy y dylech dreulio amser gyda nhw a phryd y cewch fynd allan. Wrth i chi fynd yn hŷn, fe ddylai fod gennych fwy o ryddid i benderfynu gyda phwy rydych chi eisiau treulio amser.

Fe ddylech allu ymuno ag unrhyw glwb sy’n agored i’ch grŵp oedran chi. Dyw’r rhan fwyaf o glybiau ddim yn cael trin pobl yn wahanol nac yn annheg am unrhyw reswm – felly cewch ymuno â chlwb p’un a ydych yn fachgen neu’n ferch, a beth bynnag yw eich hil neu grefydd.

Weithiau, bydd rhai clybiau’n cymryd camau cadarnhaol i ddenu aelodau o ddim ond un grŵp penodol o blant neu bobl ifanc sydd dan anfantais. Maen nhw’n cael gwneud hyn os ydyn nhw’n ceisio helpu’r grŵp dan sylw. Dyna pam mai dim ond merched sy’n cael bod yn aelodau o’r Geidiau.