Plant ar eu pen eu hun yn ceisio lloches: canllawiau i weithwyr cymdeithasol

Dros y blynyddoedd diwethaf gwelwyd argyfwng dyngarol byd-eang gwirioneddol yn datblygu wrth i filiynau o bobl gael eu gorfodi i adael eu cartrefi a theithio dramor i ddianc rhag rhyfel ac erledigaeth. Yn aml iawn, y bobl ifanc sy’n cael eu dal yng nghanol yr argyfwng sy’n dioddef fwyaf, llawer ohonynt yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd ac yn gorfod gwneud siwrneiau hir a pheryglus i rywle y maen nhw’n gobeithio fydd yn rhoi noddfa iddynt. Er bod y DU yn cael ei hystyried yn gyrchfan o ddewis i lawer, mae’r bobl ifanc hyn yn wynebu system loches hynod gymhleth wedi iddynt gyrraedd yma, ac maent yn aml yn cael eu trin fel ‘ystadegau’, yn hytrach nag unigolion a chanddynt orffennol trawmatig yn aml – ond dyfodol gwell, gobeithio.

Yma yng Nghymru, rydym yn cydnabod hawliau pob person ifanc, o ble bynnag y maent yn dod. Yn anad dim, plant yw’r bobl ifanc hyn. Mae eu hawliau dynol wedi’u diogelu gan fesurau arbennig o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, y mae Cymru wedi’i fabwysiadu. Gan mai plant ydyn nhw, mae ganddynt yr un hawliau â phob plentyn arall yng Nghymru, er gwaethaf cymhlethdod y rheolau mewnfudo.

Mae’r daflen ffeithiau hon ar gael i’w lawrlwytho fel dogfen pdf yn Gymraeg ac yn Saesneg.