Hwb i Ganolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru gyda chyllid wrth Sefydliad Esmée Fairbairn

Hwb i Ganolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru gyda chyllid wrth Sefydliad Esmée Fairbairn

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru yn dathlu’r newyddion ei bod wedi sicrhau cyllid wrth Sefydliad Esmée Fairbairn am y 3 blynedd nesaf. Mae’r grant £150,000 yn golygu y gall y sefydliad barhau i ddatblygu gwybodaeth hygyrch, ddwyieithog ar-lein i blant a phobl ifanc am y gyfraith yng Nghymru a sut mae’n effeithio arnyn nhw.

Children's Legal Centre Wales secures grant funding from Esmee Fairbairn Foundation

Dywedodd Hannah Bussicott, Rheolwr Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru

Ry’n ni wrth ein bodd ein bod wedi derbyn yr arian hwn gan sefydliad mor gefnogol. Am gyfnod hir, Cymru yw’r unig wlad yn y DU heb wasanaeth Canolfan Gyfreithiol benodol i blant. Gan fod datganoli yn golygu gwahaniaeth cynyddol rhwng y gyfraith yng Nghymru a Lloegr, mae wedi dod yn hanfodol bod gan blant a phobl ifanc yng Nghymru eu hadnodd eu hunain i ddarganfod beth yw’r gyfraith yng Nghymru a sut mae’n effeithio arnyn nhw. Mae’r cyllid hwn yn golygu y gallwn barhau â’r gwaith pwysig ry’n ni wedi bod yn ei wneud dros y 18 mis diwethaf, yn ehangu ein gwefan, ac yn gweithio gyda sefydliadau i ddarparu gwybodaeth gyfreithiol i gefnogi eu prosiectau”.

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru yn sefydliad sy’n gweithio ledled Cymru, wedi’i leoli yn Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe. Ers ei chreu yn 2016, mae’r Ganolfan wedi adeiladu a lansio ei gwefan, ac wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu taflenni ffeithiau am y gyfraith ar gyfer ceiswyr lloches sy’n dod i Gymru ar eu pennau eu hunain, ac i’r gofalwyr maeth a’r gweithwyr cymdeithasol fydd yn rhoi cymorth iddyn nhw.

Dros y 3 blynedd nesaf, mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru yn bwriadu datblygu ei gwefan ac adnoddau ar-lein ymhellach i blant a phobl ifanc ar draws Cymru, i gwmpasu gwybodaeth fanylach am y gyfraith ac i godi ei phroffil fel bod pob plentyn a pherson ifanc yn gwybod amdani. Mae gan y Ganolfan hefyd nifer o brosiectau cyffrous ar y gweill, gan weithio gyda grwpiau gwahanol yng Nghymru (gan gynnwys plant a phobl ifanc mewn gofal, a’r rheini â nam symudedd corfforol) i’w helpu i ddeall materion cyfreithiol sy’n effeithio arnyn nhw’n benodol.

Bydd Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda Lleisiau Bach Little Voices, prosiect a ariennir gan y Loteri Fawr sy’n hyrwyddo plant fel ymchwilwyr, Clinig y Gyfraith Abertawe sy’n cynnig cyngor cyfreithiol am ddim, a’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant. Yn ogystal â’r gwaith pwysig y mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru yn ei wneud yn y gymuned, bydd presenoldeb y Ganolfan yn Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr yn y brifysgol ddatblygu eu sgiliau.

Erbyn hyn mae gan bob un o’r cenhedloedd datganoledig alluoedd eu canolfannau cyfreithiol plant eu hunain. Ar hyn o bryd, ni all Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru roi cyngor ar sefyllfaoedd unigol, ond gall roi gwybodaeth am y gyfraith yng Nghymru, a gall gyfeirio at sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor cyfreithiol arbenigol.

Gadael Ymateb