ANTI AFIACH GAN DAVID WALLIAMS – Hawliau Stella yn erbyn camweddau Anti Alberta!

Mae’n ddiwrnod oer ym mis Rhagfyr 1933 pan mae Stella Saxby, sy’n ddeuddeg oed, yn deffro yn ei gwely ar ystâd y teulu, gyda rhwymynnau wedi’u lapio amdani. Daw Anti Alberta o’r cysgodion tywyll i’w hysbysu ei bod wedi bod mewn coma a bod ei rhieni wedi marw mewn...

‘Roedd rhieni Adrian Mole yn dadlau drwy’r amser, felly fe wnaethon nhw ysgaru – ac mae fy rhieni i yr un peth’: Beth yw eich hawliau chi os ydych chi’n anhapus gyda’ch sefyllfa gartref?

Roeddwn i tua 12 oed pan nes i ddarllen ‘The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 and 3/4’. Roedd yna elfennau doniol iawn yn y llyfr a hanesion ro’n i’n gallu uniaethu â nhw, yn enwedig pan oedd Adrian yn disgyn dros ei ben a’i glustiau mewn cariad â Pandora! Ar y...

Deall yr Etholiad Cyffredinol

Ar 4 Gorffennaf 2024, cynhelir etholiad Senedd y DU, a elwir hefyd yn etholiad cyffredinol. Dyma sut mae'r cyhoedd ym Mhrydain yn penderfynu pwy i’w cynrychioli yn y senedd. Gadewch i ni ddadansoddi beth yw etholiad cyffredinol, pam ei fod yn bwysig, a sut mae'n...

Eich Amddiffyn rhag Niwed: Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth Mariam a Laila yn A Thousand Splendid Suns

Roedd darllen A Thousand Splendid Suns yn bleserus dros ben. Mae’n llyfr sy’n dangos y dewrder a’r herfeiddiwch y mae pobl ifanc yn eu dangos wrth wynebu trallod llethol. Mae’r stori’n dilyn dwy ferch wahanol yn Affganistan yn yr 20fed ganrif. Mariam yw un ferch, ac...

Cyfraith Cymru ar Drais Rhywiol a’r ddrama ‘An Inspector Calls’

Cyfoeth. Euogrwydd. Cywilydd. Mae’r rhain i gyd yn themâu sy’n digwydd yn nrama J.B. Priestley, ‘An Inspector Calls’, sef drama y mae llawer o fyfyrwyr yn ei hastudio ar gyfer eu TGAU. Wnaethoch chi astudio’r ddrama hon, neu wnaethoch chi astudio testun arall? Rhowch...

Pum Ffordd o wreiddio Hawliau Plant mewn Ysgolion

Pum Ffordd o wreiddio Hawliau Plant mewn Ysgolion   Mae addysgu plant am, ar gyfer a drwy Hawliau Plant bellach yn ofyniad cyfreithiol fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru. Er bod cyfeiriad penodol at hawliau dynol ym Meysydd Dysgu Y Dyniaethau ac Iechyd a Lles, yn...

“The Law is a ass – a idiot”: Sut mae’r gyfraith wedi newid i ddiogelu Hawliau Plant ers cyfnod Oliver Twist gan Charles Dickens

Mae Oliver Twist yn llyfr gan Charles Dickens, sy'n adrodd hanes plentyndod bachgen. Ganed Oliver Twist mewn wyrcws yn Lloegr yn y 1830au. Bu farw ei fam ychydig ar ôl genedigaeth Oliver. Ar ôl treulio'r naw mlynedd gyntaf mewn cartref digysur i blant ifanc amddifad,...

Edrych ar hawliau plentyn yn A Little Princess gan Frances Hodgson Burnett

Cyflwyniad ac am y llyfr! Ydych chi wedi darllen A Little Princess? Rwy'n cofio fy chwaer yn ei roi i mi ar gyfer fy mhen-blwydd a dyna oedd fy hoff lyfr (ac mae o hyd!). Mae’n rhoi hanes Sara Crewe, merch hardd a chyfoethog gyda dychymyg rhyfeddol. Mae’n storïwraig...

Wynebu Esgeulustod: Matilda gan Roald Dahl

Efallai y byddwch wedi clywed am Matilda, llyfr, ffilm a sioe gerdd adnabyddus (yr un ddiweddaraf wedi’i rhyddhau’n ddiweddar) gan Roald Dahl. I fod yn onest, dim ond y ffilm dwi wedi’i gweld. Dyma stori am ferch o’r enw Matilda Wormwood. Serch hynny, nid yw Matilda...

Her Prydau Ysgol am Ddim yng Nghymru: A Oes Gobaith?

Simon Hoffman Cefndir Yn ystod pandemig Covid, dyrannwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol i rai plant (nid pob un) o aelwydydd incwm isel yng Nghymru, neu i roi arian parod neu dalebau i rieni/gofalwyr yn gyfnewid am...

Mae’r Gyfraith yn Wahanol yng Nghymru

 

Yng Nghymru, mae’r gyfraith yn aml yn wahanol i’r gyfraith yn Lloegr.

Mae hyn oherwydd bod llywodraeth y DU wedi rhoi pŵer i’r Senedd (ac i Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon) i wneud rhai o’i deddfau ei hun. Mae’r gyfraith yn arbennig o wahanol mewn llawer o’r meysydd sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys addysg, iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hefyd yn wahanol oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

 

 

Prosiect bach yw Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru. Mae’n ddrwg iawn gennym ond ni allwn gynnig cyngor cyfreithiol i aelodau o’r cyhoedd. Yr hyn rydym yn ei wneud yw cefnogi achosion ymgyfreitha strategol, darparu gwybodaeth am y Gyfraith fel y mae’n effeithio ar blant yng Nghymru, a rhedeg rhaglen addysg. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2021