Mae angen gweinyddiaethau llywodraethol ar bob lefel sy’n cofleidio gweledigaeth feiddgar, sy’n troi hawliau plant yn realiti

Dr Rhian Croke, Arweinydd Ymgyfreithio Strategol ac Eiriolaeth Polisi ar Hawliau Plant, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru – Gair o ddiolch i’r Athro Ann Skelton, Cadeirydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn am draddodi Darlith Flynyddol yr Arsyllfa ar...

Hyrwyddo Dull sy’n Ystyried Hawliau Plant wrth ymdrin â thlodi plant yng Nghymru

Dr Rhian Croke a’r Athro Simon Hoffman Tlodi: Yn groes i hawliau plant Ymhlith y materion hawliau plant niferus rydyn ni’n canolbwyntio arnyn nhw yng Nghanolfan Gyfreithiol y Plant Cymru a’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant, mae tlodi plant wedi bod yn bryder...

Sylwadau Cloi Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn Unedig 2023

Dr Rhian Croke, Arweinydd Eiriolaeth Ymgyfreitha Strategol, Gwybodaeth a Pholisi Hawliau Plant, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru ac Aelod o Grŵp Monitro CCUHP Cymru.   Cefndir i Broses Adrodd CCUHP 6ed/7fed Cylch Adrodd wrth Bwyllgor y CE ar Hawliau’r Plentyn ...

Gorchmynion Amddifadu o Ryddid – Datganiad Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru a’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant

Datganiad Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru a’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant: Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd – Gwasanaethau i Blant sydd wedi bod mewn Gofal: archwilio diwygio radical.   Gorchmynion...

Gweithredu CCUHP yng Nghymru: strwythurau a mecanweithiau effeithiol ar gyfer plant

Dr Rhian Croke, Arweinydd Ymgyfreitha Strategol ac Eiriol Polisi ym maes Hawliau Plant, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru ac Aelod o Grŵp Monitro CCUHP Cymru   Pan fydd Gwladwriaeth, fel y DU, yn llofnodi ac yna’n cadarnhau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar...

Nid yw plant sy’n derbyn gofal yn cael mynediad at Ymwelwyr Annibynnol

Dr Rhian Croke, Arweinydd Ymgyfreithia Strategol Hawliau Plant ac Eiriolaeth Polisi, Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru   Y Mater dan Sylw Mae’n ofyniad statudol bod ‘ymwelwyr annibynnol’ yn cael eu dyrannu i blant ‘sy’n derbyn gofal’ lle’r ymddengys i’r awdurdod...

Ymateb Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru: Adroddiad gan Gomisiynydd Plant Lloegr ar Noeth-Chwilio Plant

Rydym yn croesawu adroddiad Comisiynydd Plant Lloegr ac rydym yn bryderus iawn ynghylch ei ganfyddiadau.  Credwn fod yn rhaid rhoi’r gorau i’r arfer o noeth-chwilio plant ar unwaith.  Mae’r adroddiad yn cadarnhau bod plant ledled Cymru a Lloegr wedi cael eu harchwilio...

Noeth-chwilio plant: Mynd yn groes i hawliau plant

Cymru a Lloegr: Noeth-chwilio plant Gofynnodd ymchwiliad diweddar gan BBC File on 4 i bob un o’r 44 heddlu yng Nghymru a Lloegr am wybodaeth am noeth-chwilio plant.[i] Ymatebodd 31 o heddluoedd i gais y BBC, gan ddatgelu eu bod wedi noeth-chwilio 13,000 o blant yn...

Sut gall celf fel ffordd o fynegi dorri’r gyfraith a’ch cael i drwbl?

Night Owls gan Jenn Bennett Awdures nofelau i bobl yn eu harddegau ac oedolion o America yw Jenn Bennet. Mae un o’i llyfrau gwobredig, Night Owls, yn dilyn anturiaethau dau artist yn eu harddegau, Bex a Jack. Mae Bex yn fyfyriwr sy’n dyheu am fod yn ddylunydd...

Sut mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid ers dyddiau Hetty Feather

Mae’n siŵr bod mwy o bobl na fi yn caru unrhyw beth y mae Jacqueline Wilson yn ei sgwennu, ac mae gan Hetty Feather wastad le yn fy nghalon. Fel un o lyfrau enwocaf Jacqueline Wilson, mae Hetty Feather yn dilyn bywyd merch sydd wedi’u gadael gan ei mam mewn ysbyty...

Mae’r Gyfraith yn Wahanol yng Nghymru

 

Yng Nghymru, mae’r gyfraith yn aml yn wahanol i’r gyfraith yn Lloegr.

Mae hyn oherwydd bod llywodraeth y DU wedi rhoi pŵer i’r Senedd (ac i Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon) i wneud rhai o’i deddfau ei hun. Mae’r gyfraith yn arbennig o wahanol mewn llawer o’r meysydd sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys addysg, iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hefyd yn wahanol oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

 

 

Prosiect bach yw Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru. Mae’n ddrwg iawn gennym ond ni allwn gynnig cyngor cyfreithiol i aelodau o’r cyhoedd. Yr hyn rydym yn ei wneud yw cefnogi achosion ymgyfreitha strategol, darparu gwybodaeth am y Gyfraith fel y mae’n effeithio ar blant yng Nghymru, a rhedeg rhaglen addysg. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2021