Adnoddau newydd i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches…

Adnoddau newydd i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches…

… a’r gweithwyr cymdeithasol a’r gofalwyr maeth a fydd yn gofalu amdanynt

Mae Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i Bobl Ifanc sy’n eu cael eu hunain yng Nghymru yn ceisio lloches, heb deulu i ofalu amdanynt. Mae’r taflenni yn disgrifio’r hawliau cyfreithiol a’r hawliau eraill sydd ar gael i’r bobl ifanc hyn yng Nghymru, mae’n rhoi gwybodaeth am dderbyn gofal a beth mae hynny’n ei olygu, ac yn egluro sut mae system fewnfudo’r Deyrnas Unedig yn gweithio a sut mae hi’n berthnasol iddyn nhw. Mae’r taflenni wedi cael eu cyfieithu i 9 o ieithoedd gwahanol, gan adlewyrchu cefndiroedd ethnig y plant a’r bobl ifanc sy’n teithio i Gymru ar eu pen eu hunain yn fwyaf cyffredin, yn chwilio am ddiogelwch.

Dywedodd Sally Sellwood, Golygydd Cynnwys Cyfreithiol Canolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru:

Mae hwn wedi bod yn brosiect hynod ddiddorol a gwerthfawr i weithio arno. Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y taflenni i gyd ar gael ar y rhyngrwyd, ond mae’n gallu bod yn anodd gwybod am beth i chwilio, gall fod yn ddryslyd i’w chyrraedd ac mae wedi’i hysgrifennu mewn iaith sydd wedi’i thargedu at oedolion. Ein tasg ni oedd ymchwilio i’r wybodaeth berthnasol a chreu taflenni gwybodaeth hawdd eu defnyddio sydd wedi’u hanelu at bobl ifanc. Rydym wrth ein bodd y bydd y rhain yn awr yn rhan o adnodd ar-lein wedi’i baratoi gan Lywodraeth Cymru i helpu a chefnogi pobl ifanc agored i niwed sy’n ceisio lloches yng Nghymru.”

Law yn llaw â’r taflenni i bobl ifanc, mae’r prosiect wedi creu Canllaw i Weithwyr Cymdeithasol sy’n gweithio gyda’r grŵp bregus hwn o bobl ifanc, i’w helpu nhw i allu cyflawni’r angen i wneud yn siŵr fod pobl ifanc yn saff ac yn cael gofal, tra’n gwneud yn siŵr ar yr un pryd fod gofynion mewnfudo’r Deyrnas Unedig yn cael eu bodloni. Yn olaf, mae yna ganllaw ar ffurf Cwestiynau Cyffredin i’r gofalwyr maeth hynny a allai eu cael eu hunain yn y rôl bwysig o groesawu i’w cartref blentyn ar ei ben ei hun sy’n ceisio lloches. Bydd y dogfennau hyn hefyd yn rhan o’r adnoddau ar-lein, y gellir eu gweld yma.

Wrth greu’r taflenni a’r canllawiau i weithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth, ymgynghorodd y tîm prosiect o Ganolfan Gyfreithiol y Plant yng Nghymru â gweithwyr cymdeithasol yng Nghaerdydd a Sir Benfro sy’n gweithio gyda phlant ar eu pen eu hunain sy’n chwilio am loches yng Nghymru, y Rhwydwaith Maethu, a sefydliadau sy’n cefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy’n ceisio lloches – yn eu mysg y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, a TGP Cymru – i wneud yn siŵr fod y wybodaeth a gynhwyswyd yn berthnasol i’r bobl ifanc ac yn hawdd ei deall.

Eglurodd Sally Sellwood:

Roedd yn holl-bwysig i ni fod y taflenni a’r canllawiau’n berthnasol i’r bobl y mae pob dogfen unigol wedi’i hanelu atynt. Rhan allweddol o’r broses oedd ymgynghori’n eang â’r rhai sy’n gweithio gyda’r bobl ifanc hyn bob diwrnod. Hoffem ddiolch i’r holl unigolion a sefydliadau a gymerodd yr amser i siarad â ni. Eu mewnbwn nhw sydd wedi gwneud y dogfennau’n adnoddau mor ddefnyddiol.

Gadael Ymateb